۱۳۸۵ دی ۸, جمعه

قطعنامه‌ی مهم و پيچيده‌

پیش درآمد!0

اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصويب کردند که بنابر آن، صدور مواد و تجهيزاتی به ايران که با فعاليتهای حساسيت برانگيز اتمی ارتباط داشته باشند ممنوع می شود0
بر اساس اين قطعنامه که به دنبال خودداری ايران از توقف غنی سازی اورانيوم در قطعنامه های پيشين شورای امنيت به تصويب رسيده، دارايی های برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامه های هسته ای ايران در خارج از اين کشور مسدود می شود

قطعنامه شورای امنيت يكی از مهمترين و پيچيده‌ترين قطعنامه‌هاست

خبرگزاری مهر: يك حقوقدان گفت : قطعنامه ١٧٣٧ شورای امنيت به نحوی تنظيم شده كه باب تفسيرهای موسعی را باز گذاشته و بر اين اساس سخت گيری های بسيار، بيش از آنچه ظاهر قطعنامه نشان می‌دهد در مورد ايران اجرا خواهد شد.0
دكتر يوسف مولايی ، كارشناس حقوق بين الملل در خصوص قطعنامه شورای امنيت عليه ايران گفت : بر خلاف بسياری اظهار نظر هايی كه اين روز ها در مطبوعات می بينم اين قطعنامه را بسيار جدی و يكی از مهمترين ، فنی ترين و پيچيده ترين قطعنامه های شورای امنيت می دانم . وی تاكيد كرد : اين قطعنامه به نحوی تنظيم شده است كه باب تفسير های وسيع را باز گذاشته است بر اين اساس سخت گيری هايی بسيار بيشتر از آنچه ظاهر قطعنامه نشان می دهد اجرا خواهد شد 0
اين استاد دانشگاه تهران با اشاره به بند ٣ قطعنامه شورای امنيت گفت : اين بند همه كشور ها را موظف می كند كه اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان، يا با استفاده از كشتی ها و هواپيماهای تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيری در راستای منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوری كه می تواند به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوی يا آب سنگين ايران، يا به توسعه سيستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای كمك نمايد را به عمل آورند و در بند ٥ كشور ها را ملزم می نمايد كه در خصوص عدم انحراف از اين دستور تضمين بدهند و هر گونه موارد مشكوك به مشموليت اين بند را ظرف ١٠ روز به كميته تحريم در شورای امنيت گزارش نمايند0
وی با اشاره به اينكه در قطعنامه از مواد و تجهيزات پزشكی و كشاورزی نيزبه عنوان موارد مشكوكی نام برده شده است كه بايد كشور صادر كننده در خصوص عدم استفاده غير صلح آميز از آنها در ايران تضمين دهد ياد آور شد : اين شرايط دست شورای امنيت و بسياری از كشور ها را برای صادرات گزينشی به ايران واعمال فشار اقتصادی باز خواهد گذاشت ضمن اينكه بسياری از كشور ها را از انعقاد قرار داد های تازه به بهانه درد سر ساز بودن منصرف خواهد كرد .0
مولايی به تشكيل كميته تحريم با هدف پيگيری نحوه اجرا وتشخيص موارد تحريم تحت اين قطعنامه اشاره كرد و گفت : تشكيل چنين كميته ای در شورای امنيت بسيار نادر و حائز اهميت است و نشان از فعاليت جدی صادر كنندگان قطعنامه برای پيگيری مفاد آن دارد 0
. وی تاكيد كرد : اين نشان می دهد كه قطعنامه شورای امنيت صرفا يك كاغذ پاره تشريفاتی نيست . اين استاد دانشگاه همچنين به بند ١٠ اين قطعنامه ٢٥ بندی اشاره كرد كه تاكيد دارد همه كشور ها موظفند نسبت به ورود افراد مورد اشاره در پيوست اين قطعنامه و ديگر افرادی كه به تشخيص شورای امنيت يا كميته در فعاليتهای هسته ای حساس به اشاعه و يا توسعه سيستمهای پرتاب سلاح هسته‌ای ايران دخيل هستند، يا مستقيما با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت می‌كنند، از جمله از طريق مشاركت در خريد اقلام ،‌كالاها، تجهيزات ، مواد و فناوری ممنوعه به خاكشان و يا عبور آنها از خاكشان به طور جدی مراقبت نمايند و آن را به كميته تحريم اطلاع دهند0. وی با اشاره به اينكه دامنه افراد درگير يا حمايت كننده از برنامه هسته ای و موشكی ايران با توجه به جايگاه و تركيب احتمالی كميته تحريم می تواند بسيار گسترده و درد سر آفرين باشد گفت : اين كميته می تواند با استناد به اين قطعنامه و قطعنامه ١٥٤٠ در خصوص مقابله با قاچاق كالاها و مبارزه با تروريسم هسته ای محدوديت های بسيار زيادی را برای ايران ايجاد كند 0
.مولايی ياد آور شد : فهرست افراد و سازمانها و نهاد های مرتبط با برنامه هسته ای ايران كه در پيوست قطعنامه امده است بسيار گسترده است و می تواند محدوديت های زيادی را برای صنايع كشور ايجاد كند . وی تاكيد كرد: مهلت ٦٠ روزه اين قطعنامه می تواند ايران را به سوی قطعنامه های سخت تر بكشاند هر چند آنقدر راه تفسير قطعنامه باز است كه بدون قطعنامه جديد نيز می توانند فشار های زيادی به ايران بياورند.0
اين حقوقدان در پاسخ به اين سئوال كه در صورت هر گونه تصميم خلاف عرف ديپلماتيك و قوانين حقوق بين الملل از سوی كميته تحريم شورای امنيت ايران بايد به كدام مرجع بين المللی شكايت كند گفت : با توجه به خلا بسيار بزرگی كه در ساختار جامعه جهانی وجود دارد ، قطعنامه های شورای امنيت غير قابل تجديد نظر است ، هيچ نهادی در سطح جهان قدرت بازنگری در آن را ندارد و تنها خود شورای امنيت می تواند به اعتراضات احتمالی رسيدگی كند 0
مولايی با اشاره به بند ٣ منشور ملل متحد و حكم ديوان بين المللی دادگستری اظهار داشت : مصوبات شورای امنيت از قوانين حقوق بين الملل و تعهدات دوجانبه و چند جانبه كشور ها قويتر است و در صورت مغايرت يك قطعنامه با حقوق و تعهدات بين المللی ، اين قطعنامه است كه بايد اجرا شود . وی در پاسخ به اين سئوال كه عدم تمكين به اين قطعنامه برای كشور های ديگر چه عواقبی خواهد داشت گفت : با توجه به اهميت اين قطعنامه و اتفاق نظر و حساسيت اعضای دائم شورای امنيت نسبت به آن ، همه كشور ها تلاش خواهند كرد نسبت به آن پايبند باشند و در صورت عدم پايبندی تنبيهات معمول از قبيل تعليق عضويت يا اقداماتی چون تهديد به كاهش سطح مناسبات سياسی و اقتصادی در مورد اين كشور ها محتمل است 0
مولايی در پاسخ به اين سئوال كه آيا علی رغم تاكيد آژانس بر صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای ايران امكان اتخاذ تدابير تند تر در آينده نزديك وجود دارد گفت : نظر آژانس بين المللی انرژی اتمی برای شورای امنيت صرفا نظری مشورتی و كارشناسی است و تصميم گير اصلی ٥ عضو اصلی شورای امنيت هستند . وی افزود : اساس ورود ايران به فصل هفتم منشور ملل متحد اين مساله را القا می كند كه فعاليت هسته ای ايران تهديدی برای صلح و امنيت جهانی است و اين موضوع خطر بسيار بزرگی را با خود حمل می كند . اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : شورای امنيت يك نهاد سياسی است و نه يك مرجع حقوقی يا قضايی، بر اين اساس صرفا طبق ملاحظات سياسی تصميم می گيرد و نه طبق نظريات حقوقی و كارشناسی .......0

۱۳۸۵ آذر ۳۰, پنجشنبه

" یلدا جشن " آریائی " است

pصبح صادق ندمد، تا شب يلدا نرود
يلدا کلمه ايست سرياني به معناي تولد و به گفته ابوريحان آن را شب زادن ترجمه کرده اند0
شب يلدا شب اول زمستان و درازترين شب سال است. و فرداي آن با دميدن خورشيد، روزها بزرگ تر شده و تابش نور ايزدي افزوني مي يابد. اين بود که ايرانيان باستان، آخر پاييز و اول زمستان را شب زايش مهر يا زايش خورشيد مي خواندند و براي آن جشن بزرگي بر پا مي کردند.
اين جشن در ماه پارسي «دي» قرار دارد که نام آفريننده در زمان قبل از زرتشتيان بوده است که بعدها او به نام آفريننده نور معروف شد،همان که در زبان انگليسي "دي"خوانده ميشود
يلدا و جشنهاي مربوطه که در اين شب برگزار مي شود،يک سنت باستاني است.يلدا يک جشن آريايي است و پيروان ميتراييسم آن را از هزاران سال پيش در ايران برگزار مي کرده اند.يلدا روز تولد ميترا يا مهر است.اين جشن به اندازه زماني که مردم فصول را تعيين کردند کهن است.نور،روز و روشنايي خورشيد،نشانه هايي از آفريدگار بود در حالي که شب ،تاريکي و سرما نشانه هايي از اهريمن. مشاهده تغييرات مداوم شب و روز مردم را به اين باور رسانده بود که شب و روز يا روشنايي و تاريکي در يک جنگ هميشگي به سر مي برند.روزهاي بلندتر روزهاي پيروزي روشنايي بود درحالي که روزهاي کوتاه تر نشانه اي از غلبه تاريکي
براي در امان بودن از خطر اهريمن،در اين شب همه دور هم جمع مي شدند و با برافروختن آتش از خورشيد طلب برکت مي كردند
0

يلدا را همچنين مي توان جشن و گردهمايي خانوادگي دانست. در شب يلدا خويشاوندان نزديک در خانهً بزرگ خانواده گرد مي آيند. به بياني ديگر در سرماي آغازين زمستان، دور" کرسي ! " نشستن و تا نيمه شب ميوه و آجيل و غذا خوردن و به فال حافظ گوش کردن از ويژگي هاي شب يلدا است

۱۳۸۵ آذر ۲۹, چهارشنبه

هواي متعفن انتخابات

http://1saoshyant.blogspot.com..

تهران؛ (جمعه) ساعت 5.50
ناراحتم. عصبی و دل­گیر که چرا در ایران زاده شدم. برای لحظاتی از ایرانی بودن خود احساس شرمی عجیب کردم.....0
هوای انتخابات متعفن است. آن­چنان که لعنت بر من باد را هزاران بار گفتم بر خودم که چرا رای دادم. عصبی­ام. خدا کند بوی گند نفت را به زور سر سفره­مان نچپانند!!..0
فکر کنم بعدش اعتصاب غذا باید کرد برای زنده ماندن!. آخر یکی بگوید این اتوبوس­های خاک آلود که هی می­آیند به میدان هفت­حوض و جماعتی را جلوی در مسجد یاعلی یاعلی گویان پیاده می­کنند از کجاست؟یعنی رای من کشک؟ یعنی تف به رای من؟ رای؟ چه واژه­ی مسخره­ای! به خدا اگر اصلاح طلبان(!) هم انتخاب شوند دیگر رای نمی­دهم.0
مملکت این­قدر بی­صاحب؟ این­قدر مسخره؟ 2 ساعت داشتم مخ دوستم را می­سابیدم که برود به این جماعت رای بدهد. به میدان که رسیدیم خیلی شیک پارک کرد گفت نگاه کن. دیدم که در عرض نیم ساعت حداقل 30-40 دستگاهی اتوبوس هی آمدند و دهاتی خالی کردند و رفتند به ناکجا آبادی که آمده بودند. زن بچه به بغل به خدا تا بحال تهران نیامده بود از بس به در و دیوار نگاه می­کرد و تعجب زده بود که این­جا کجاست!ناراحتم. عصبی و دل­گیر که چرا در ایران زاده شدم. برای لحظاتی از ایرانی بودن خود احساس شرمی عجیب کردم.اگر بچه­ی نارمک­اید و حالش را دارید سری به میدان بزنید. این هجوم حتما تا الان هم ادامه دارد

و....... این هم یک اظهار نظر !0

اصلا از اینکه ایرانی هستی ناراحت نباش... ایدز که نیست خوب میشه... از اینکه تو ایران هستی هم ناراحت نباش .. چون اگه خارج از ایران بودی هزار بار بیشتر از ایرانی بودن باید خجالت میکشیدی!!...0
اما از رای دادن هیچ وقت ناراحت نباش.. چون توئی که سایتی به این قشنگی داری و حتما 4 تا هنر دیگه هم داری باید مملکت رو بسازی... اگه تو تونستی اون دهاتی و بی سواد را به صف خودت بیاری هنر کردی وگرنه هر دزدی میتونه با سکه از طرقبه و ....و.... که سهله از لبنان و فلسطین هم ماشین رای بیاره...!!.0*بی نیاز از هر توضیح و تفسیری

۱۳۸۵ آذر ۲۲, چهارشنبه

الگوي مناسب ؟!0

*اگر فقط يک روز سرنيزه رژيم نباشد, اين قوانين کهنه مانند توده شنی سست و بی بنياد فرو خواهند ريخت
اکنون چند سال است که (حضرات!) دستگاه قضايی مانند نواری که سوزن اش گير کرده باشد هر بار شخصيتی, و مقامی از کشور جهان سومی وارد ايران می شود اين ادعا را تکرار می کنند که:"نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران الگويی مناسب برای ساير کشورهای اسلامی است."!!.. آنها البته اين ادعا را فقط برای کشورهای اسلامی مطرح می کنند, برای اين که می دانند در ساير کشورها حنايشان رنگی ندارد و به آنها پوزخند خواهند زد اگر بگويند که قواعد عهد شترچرانی در صحاری سوزان عربستان سعودی بايد داور تنطيم مناسبات آحاد انسانی در عصر ماهواره و اينترنت باشد..0
در هر حال ( این الگوی مناسب !) را آخرين بار روز دوشنبه 13 آذر هاشمی شاهرودی در ديدار با "الحاجی يحيی جامه" رئيس جمهور گامبيا بار دیگر تکرار و تاکيد کرده است که " قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران آمادگی دارد در آموزش علوم قضايی در زمينه قانون مدنی اسلامي، آيين دادرسی اسلامی و ساير زمينه‌ها به کشور گامبيا کمک کند."!!.0
معلوم نيست چرا شاهرودی و قوه قضاييه اين همه تلاش دارند قوانين قضايی رژيم را در ميان کشورهای اسلامی و آفریقائی "الگوی مناسب" بدانند. آنها توضيح نمی دهند که چه چيز قانون شان می تواند برای کشورهای اسلامی که کم و بيش از قوانين وحشيانه مشابهی (مثل عربستان سعودی که در آن هنوز گردن زدن با شمشير رواج دارد) برخوردارند بهتر باشد. آيا سنگسار زنان, اعدام کودکان زير 18 سال, ازدواج کودکان, قوانين سخيف زن ستيزانه در زمينه های ارث, طلاق, حضانت کودکان, و نابرابری در زمينه اشتغال, "الگوی مناسب" است؟ يا شايد مرادشان از "الگوی مناسب" قانون وحشيانه و بربرمنشانه قصاص, شلاق زنی مشروبخواران, و يا قطع عضو است؟ يا شايد يکسان بودن, شکنجه گر, بازجو, دادستان, و قاضی را مد نظر دارند؟ در "مناسب" بودن "الگوی" اسلامی رژيم همين بس که اين الگوها در جامعه ايران مطلقا خريداری ندارد و اگر فقط يک روز سرنيزه رژيم نباشد, اين قوانين کهنه مانند توده شنی سست و بی بنياد فرو خواهد ريخت

۱۳۸۵ آذر ۱۸, شنبه

خريد و فروش نوار و سي دي زندگي خصوصي افراد در جامعه اسلامي!!0

اين حاصل (حجاب باتومي) و روسري شلاقي است0
اين گوشه اي از (درد بزرگ)جامعه دو گانه اي است كه ملا ها به ضرب زوربخورد (بخصوص) جوانها داده اند0
اين مايه شرم و خجالت دست اندركاران و مدعيان اسلام ناب است 0

حرمت شکنی حريم خصوصی آدم ها از طريق تلويزيون با تمسخر آن ها و نگه نداشتن حريم قوميت ها، و حرمت شکنی آن ها با وارد شدن نيروهای دولتی به حريم خصوصی مردم، با حرمت نگه نداشتن عروسی ها و مراسم خصوصی مردم و ارتباط جنس های مخالف در خيابان ها، نتيجه اش بی توجهی جامعه به اين حريم است

"رئيس پليس(!) ايران، هشدار داده برای اينکه تصاوير خصوصی زنان، به بازار تصاوير ويدئويی غيرمجاز راه نيابد، بانوان بايد جانب احتياط را رعايت کنند."
سارا دختری بيست و پنج ساله، از شنيدن اين جمله از زبان يک مقام امنيتی، متعجب می شود: "اگر رييس پليس هشدار داده که مواظب باشيد، يعنی شعور اجتماعی مان پايين است. معنی ديگرش هم اين است که برای جلوگيری از اين کارها، نمی شود قانونی صادرکرد؛ انگار انتظار داريم اين اتفاقات بيافتند، پس تذکر می دهيم که مردم خودشان مواظب باشند0

وقتی از او می پرسم که در استخرها يا مهمانی هايی که بوده، به سوء استفاده از فيلم برداری يا عکاسی فکر کرده يا نه، بدون اين که معطل کند می گويد: "تا به حال بهش فکر نکردم. چون خيلی برايم مهم نبوده 0با اين حال کافی است به يکی از دست فروش های کنار ميادين اصلی شهر مراجعه کنيد و از او بخواهيد سی دی منسوب به بازيگر سريال نرگس را در اختيارتان بگذارد
جامعه ي بسته
"کدوم رو می گی؟ فيلم دختر شوکت يا بهنوش ب؟ هر دو را دارم. با چند تا فيلم ديگر روی يک سی دی. هر سی دی ۲۰۰۰ تومان
می پرسم: "فيلم پورنو چی داری؟""چی می خوای؟ اروپايی؟ آمريکايی؟ آسيای مرکزی؟"می پرسم فيلم اين بازيگر ها طرفدار هم دارد؟" صبح يک سری آوردم، الان ديگه ندارم. بخوای بايد سفارش بدی برات نگه دارم."
مهسا ۲۱ ساله، فيلم منسوب به هنرپيشه سريال تلويزيونی نرگس را نديده ... او ميگويد:0
"من اين موضوع را در دانشگاه شنيدم و اولين حسی که داشتم دلسوزی برای آن دختر بود. به اين فکر کردم که خيلی از همکلاسی های من با دوست پسرشون سکس داشته اند و اين موضوع بين نوجوان ها و جوان ها ديگر عادی شده است، ولی فيلم اين دختر پخش شده و اين همه هم راجع بهش صحبت می شود. چقدر جامعه ما بسته است و چه اندازه بيکار که اين جور مسايل، اين قدر حساسيت برانگيز است و اين قدر به سرعت پخش می شـــــود0

مادري مي گويد : موضوع پخش فيلم هم آغوشی يک بازيگر را از دخترانم شنيدم، برای چندمين بار احساس کردم حرمت نيم بند حريم خصوصی افراد،‌ از بين رفت. اتفاقی که افتاده، يک موضوع کاملا شخصی بوده، نه اجتماعی. اما اينکه چرا به اين شکل وارد حوزه های عمومی شد، ‌سئوالی است که مسئولان بايد جواب بدهنـــد!0 "مسئولان خود عامل چنين ننگي هستند0
به نظر بابک: "حرمت شکنی حريم خصوصی آدم ها از طريق تلويزيون با تمسخر آن ها و نگه نداشتن حريم قوميت ها، و حرمت شکنی آن ها با وارد شدن نيروهای دولتی به حريم خصوصی مردم، با حرمت نگه نداشتن عروسی ها و مراسم خصوصی مردم و ارتباط جنس های مخالف در خيابان ها، نتيجه اش بی توجهی جامعه به اين حريم است0
"خيلی مهم است در حالی که افراد به راحتی می توانند فيلم های پورنو را از طريق ماهواره ببينند، يا از خيابان تهيه کنند، چرا به ديدن فيلم های ايرانی گرايش پيدا می کنند. جامعه ما به وارد شوندگان به حريم خصوصی افراد مجوز می دهد. به نظر من، پخش چنين فيلم هايی از سر لذت نيست، نشانه وجود خشونت اجتماعی است
او نگران دخترهای خودش هم هست: "دو تا دختر دارم و باور کنيد که نگران شان هستم. من اخبار مربوط به پخش فيلم استخر ها يا اعمال خشونت های جنسی در اتاق های پرو را در روزنامه ها می خوانم؛ آنهم وقتی که ماجرا تمام شده است. اين ها مرا وحشت زده می کند. من از از تجاوزهای نگاهی، دستی و واقعی می ترسم. متاسفانه مرتب هم بايد دخترهايم را با اين خطرات آشنا كنم0

** اين مايه شرم و خجالت دست اندركاران و مدعيان اسلام ناب است

۱۳۸۵ آذر ۱۶, پنجشنبه

درخواست ممنوعيت "بيكيني " براي زنان ايراني در سواحل تركيه !0

ايران بنا به‌ خواست ترکيه‌ وعده‌ داده‌ پرواز هواپيمايی جمهوری اسلامی به‌ شهر توريستی آنتاليا تركيه از سر گرفته‌ شود..0

.رسانه های ترکيه روز پنج شنبه گزارش داده اند که مقامات ايرانی گفته ‌اند، درصورتی که‌ گردشگران زن ايرانی از شنا در کنار سواحل آنتاليا منع شوند، در هتل هايی که‌ جمهوری اسلامی تعيين می کند اقامت کنند و نيز حجاب را رعايت کنند، پرواز به‌ آنتاليا از سر گرفته‌ می شود!!0
.آژانس خبرترک و روزنامه اکشام با انتشار گزارشی از ديدار روز يکشنبه هفته گذشته رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه با مقام های ایرانی نوشته است: «آقای اردوغان وهیأت همراهش در حين گفتگو با پرويز داوودی معاون اول ریيس " خلافت!" جمهوری ايران در ضيافتی که به افتخار وی ترتيب داده بودند، با گفت و گوی عجيبی روبرو شد!»بنا به این گزارش در ابتدای نشست رجب طيب اردوغان گفته است: «ميزان واردات ترکيه از ايران بسيار بيشتر از صادرات به ايران است. به همين دليل از شما می خواهيم ميزان واردات از ترکيه را افزايش دهيد.» پرويز داودی معادن اول ریيس جمهوری نیز در پاسخ می گويد: «در عوض ساليانه يک ميليون گردشگر ايرانی به کشور شما می روند و به اين ترتيب توازن در مبادلات طرفين برقرار می شود.»این گزارش می افزاید که در اين هنگام، یکی از اعضای هیات ترکیه، موضوع لغو پرواز هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران به شهر توريستی آنتاليا را مطرح کرده و خواستار ازسرگيری پرواز تهران- آنتاليا شده است. به نوشته این رسانه ها، پرویز داودی در برابر این سئوال آقای اردوغان که چرا پروازها را دوباره بر قرار نمی کنید، گفته است: «به اين دليل که تصاوير زنان و دختران ايرانی بدون پوشش اسلامی در حال شنا کردن در کنار دريا و يا در بارهای مشروب فروشی، در مطبوعات و رسانه های ترکيه منتشر شده اند0
بهار سال ۲۰۰۵ رسانه‌های ترکيه نوشتند که محمود احمدی نژاد ریيس جمهور جديد ايران پس از پخش تصاوير تفريح زنان ايرانی در کنار دريای مديترانه در تلويزيون های ترکيه، پرواز هوايی تهران- آنتاليا را لغو کرده است. به گفته اين رسانه ها، زنان ايرانی برای تفريحاتی که در ايران از آن محرومند به آنتاليا و ديگر مراکز توريستی ترکيه سفر می كنند0
***************
خلافتي كه خودش هم سر خودش را كلاه ميگذارد !!0
*

۱۳۸۵ آذر ۱۴, سه‌شنبه

ورزش در مدرسه‌ها غايب است

متحجرها و مدعيان اسلامي به عمد نمي خواهند بپذيرند كه با گذشت 1500 سال از دوران بيابان گردي و چادر نشيني . نميشود احكام آن روزگاران را در جامعه تزريق كرد و با زور و با اصراربه پنهان كاري . به حفظ رعايت صورت ظاهر. پرداخت0

ورزش صبحگاهي با مانتوي بلند و شلوار گشاد و مقنعه بلند عذاب آور است 0

ساعت ۷ صبح است، دانش آموزان مدرسه راهنمايی دخترانه نرگس يکی يکی از راه می‌رسند و در حياط کوچک مدرسه جمع می‌شوند. همه دانش آموزان مانتو‌های سرمه‌ای بلند و يک شکلی دارند با مقنعه‌های مشکی بلندی که از سر تا کمی بالاتر از آرنج دست را می‌پوشاند. نزديک ساعت ۸، دانش آموزان آرام آرام به صف می‌شوند و کيف‌های سنگينشان را روی زمين می‌گذارند. ناظم مدرسه صبح به خير می‌گويد، يکی از دانش آموزان بالای سکو کنار ناظم می‌رود و ورزش صبح گاهی آغاز می‌شود !0
"ورزش صبحگاهی با مانتوی بلند، شلوار گشاد و مقنعه‌های بلند عذاب آور است، مخصوصا اگر تازه صبحانه خورده باشی" اين را معلم ورزش مدرسه می‌گويد. او ورزش صبحگاهی را با اين وضع بی‌فايده می‌داند، چون دانش آموزان نه لباس مناسب! دارند، نه آمادگی ورزش کردن!، تازه صبحانه خورده‌اند و حرکت‌های ورزشی نصفه نيمه‌ای که برای رفع تکليف انجام می‌دهند هم سودی به حالشان ندارد

۱۳۸۵ آذر ۱۰, جمعه

روزنامه تند رو " جمهوري اسلامي " مي نويسد:0

عقب نشيني در زمينه اجراي حكم سنگسار موجب شد غربي ها سطح مطالبات خود را تا جدائي دين از حكومت بالا ببرند. راديو فرانسه ميگويد :0

« بدنبال سخنان وزير دادگستري ايران مبني بر عدم اجراي حكم سنگسار(!!) در اين كشور سازمان هاي مبارزه با قانون سنگسار اكنون خواستار حذف اين بند از قانون جزاي اسلامي هستند » . همين راديو از زبان فردي كه وي را جامعه شناس و كارشناس امور زنان معرفي كرده اضافه مي كند : « طبعا براي اينكه چنين قانوني وجود نداشته باشد بايد حكومت از دين جدا شود »
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *
شواهد انکار ناپذير در سنگسار زنان

اظهارات آقای جمال کريمي‌راد، سخنگوی قوه قضاييه و وزير دادگستری در نشست ‏خبری سه شنبه، ٣٠ آبان ٨٥ نخستين واکنش رسمی مقامات قضايی ايران به خواسته ‏هايی است که در قالب کمپين بين المللی قانون بي‌سنگسار مطرح شده است. ‏ اين اظهارات نشان مي‌دهد که موضع رسمی قوه قضائيه انكار مجازات سنگسار بوده است . زیرا :0
عليرغم انکار مقامات قضايی و پارلمانی ايران مبنی بر اجرای مجازات سنگسار در ‏ايران، شواهد و اسناد غيرقابل انکاری در دست است که نشان می دهد صبح روز ١٧ ‏ارديبشهت ١٣٨٥ (امسال) دو نفر به نامهای محبوبه، م. و عباس، ح. در بهشت رضای ‏مشهد سنگسار شده اند. همچنين زنی به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه ‏امسال پس از انتقال از زندان رجايی شهر به زندان اوين، در يک اتاق در بسته حلق آويز ‏شده است. زن ديگری نيز در اسفند ماه سال گذشته به جرم زنای محصنه در قزوين در ‏ملاء عام به دار آويخته شده است. ‏ مقامات قضايی ايران نيک می دانند که طبق قواعد فقهی حاکم بر قوانين مجازات ايران، ‏تبديل حدود به مجازاتهای ديگر جايز نيست و عمل مقامات اجرای احکام در اعدام زنان به ‏جای جاری کردن حکم رجم، خلاف مسلم قانون است. 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی نیست از این (آستین سرخود های ) اسلامی بپرسد ،(صرفنظر از اظهارات کذب) حکمی که شما برای قتل شهروندان دیگر کشور ها صادر می کنید و انگ و اتهاماتی که مرتب باین و آن میزنید ، جای اعتراض ندارد ؟ - اما اگر سازمان هائی باشند که عمل ننگین و وحشیانه (سنگسار) را مورد سئوال قرار بدهند و خواستار حذف آن از پیکره آلوده ی جامعه امروز ایران باشند ، " سطح مطالبات شان " بالا رفته است ؟!!...0