۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

قهوه‌خانه محل سنتی جماعت ایرانی است؛ محل گفت‌وگو درباره همه چیز..... این یکی استثناست!.
                «بحث سیاسی و شوخی بی‌مورد ممنوع!»