۱۳۹۰ فروردین ۸, دوشنبه

وقتی " باد " در جهت موافق می وزد !!؟

باد موافق است و " یار " مخالف !!؟